AMERIKA me nje lajm te hidhur per serbine, ndersa lajm i madh per shqiptaret

Serbia ka te drej.ten sovrane të blejë ar me nga Kina apo kujtdo qe deshi ron, por pushteti serb duhet të hap sytë e të vendos si t’i shman get zevendë.simit të një varësie, asaj nga Kremlini, me nje tjeter ate te Partisë Komuniste të kines, tha gjenerali ameri kan Fre derick Ben Hodges.

Do te prisja qe ministria e mbroj tjes ti kushtoj vëmendjen e duhur kur behet fjalë për konfirmimin e ndër.veprimit te sistemeve kineze në kor nizën e sis.temeve te tyre dhe konceptit të mbrojtjes, po ashtu dhe qëndrueshmë risë, perkatesisht mirë.mbajtjes afatgjate, mun icionit, trajnimit.

(Visited 104 times, 1 visits today)