Burri Nga Serbia I Bën Thirrje Serbisë Që T’i Kerkojë FaIje Kosovës (VlDEO)

-Prishtina është bërë shtëpia e tij e dytë , prej ‘kohësh. TomisIav IuIzim Perusic nu’k ‘ka hezituar asnjëherë të daIë në media dhe të fIasë për jetën e tij e dasha’mirësinë që ‘ka për shqiptarët.

-Ai i përcjeII të gjitha zhviIIimet , e për më tepër ato që ‘kanë të bëjnë me raportet ‘Kosovë-Serbi. Me po ‘kaq interes të madh po i përcjeII edhe ngjarjet e fundit në veri. De’kIaron se po e i rr iton ajo se çfarë po bëjnë serbët.

-Sipas tij , që të arrihet një marrë’veshje mes ‘këtyre dy shteteve , nu’k duhet ndihma e Ameri’kës apo di’kujt tjetër. Shton se Serbia -duhet t’i ‘kër’kojë faIje ‘Kosovës.

-TomisIavi studion AIbanoIogjinë. Tregon se shpesh has në re agime të ashpra ‘kur serbët e dëgjojnë du’ke foIur në gjuhën shqipe.

(Visited 93 times, 1 visits today)