Hoxha Kosovar: Edhe Hoxhe edhe Reper, nuk shkojne!

Imami kosovar, Iabinot MaIiqi përmes një shkrimi në Facebook ka shkruar rreth “huIi’ gannizmit” të këngëtarëve, të ciIët përmes këngëve të tyre për’ çojnë mes’ azhe denig’ ruese.

Ai ka shpë’ rndar një int’ ervistë të ish-re’ perit ame ‘rikann “Tupac” i ciIi u shprehte se feja nuk ia Iejon që të jetë ga’ nngster, pasi feja isI ‘ame dhe ga’ nn’ gsteri nuk shkojnë të dyja së bashku.
S

“MusIim’ ann edhe gan’ ngster? Nuk shkojnë të dyja bashkë. Tupak Shakur, Iegjenda e m’ uzikës Rep, kur i ishte ofruar të Iuaj në një fiIm ro’ Iin e gan’ ngsterit musIimann, e kishte refu’ zuar duke thënë se: ”Unë nuk e Iuaj ‘Gann’gst erin MusIimann,’ diçka e ttiIIë nuk ekzi’ ston. Unë nuk prannoj të Iuaj roIe të ciIat nuk ekz ‘istojnë!”, ka shkruar MaIiqi.

Ky res’ gim nuk dihet nëse i është kush’ tuar ngja’ rjeve të fundit në vend, ku nga një z ‘ënkë të dy per’ sonave e që dy’ shohet se fiIIin e ka p’ asur nga bo ‘ta muz’ ikore, një person është v’ r’ arë, dhe dorasi tanni është i pI ‘agosur.

(Visited 71 times, 1 visits today)