“Më ndihmoni, po më vddes djali” Nënës shqiptare i bien të fikët kur i biri del nga opeeracioni i rënndë

I sëmu,rë që 8 vjeç dhe në pamundësi për t’u çuar në këmbë prej mëse një dekade për shkak të sko,liozës që sot i rrezikon seriozisht je,tën.

Trupi i tij është përkulur në atë farë mënyre saqë një mushkëri thuajse i ka dalë jashtë përdorimit. Nuk lëviz dot. Nuk ecën dot.

Ka sëm,undje në zem,ër dhe është kthyer në dhi,mbjen e përhershme të nënës dhe babait të saj. Ata të dy kanë bërë ta të dy kanë bërë çmos dhe janë shka,tërruar shpir,tërisht dhe ekono,mikisht, por deri më sot asgjë e mirë nuk është arritur.