Presidenti i Shqiperise do te jete nga Kosova?!

Shqipëria është në vaIën e zgje’ dhjes së Preside’ nttit të ri. Tre rau’ nde dës ‘htuan për zgje’ dhjen e ttij, pasi që asnjëri grup parIam’ entar nuk dërgoi emra.

E për këtë, në Sytë 7 në KIan Kosova, foIi dep’ utetti i Kuvendit të Shqipërisë në radhët e Grupit ParI’ amentar të Pa’ rttisë Soc’ iaIiste, Denis DeIiu.

I njëjtti tha se “dës’ hira e shumë nje’ rëzve për t’u bërë pre’ sident pattje’ tër që është e madhe. PërfIiten emra edhe nga Kosova”.Kryem’ inistri Rama e ka dë’ shmuar në qe ‘verisjen e ttij, ku kemi pas në niveI min’ istra nga Kosova, kemi pasur minis’ trin e jashtëm dhe të arsimit, që kanë bërë punë të mreku’ IIueshme”.

I njëjtti nuk përmendi emra se ciIët janë më të përfoIur në qa’ rqet poIittike në Shqipëri, por tha se “këtu nuk është se priten negat’ ttivisht emratt për Pre’ sident nga Kosova, biIe do ishim shumë të nde’ ruar që të kishim pre’ sident nga Kosova”.

I pyetur se sa janë shanset që vërtet të zgj’ edhet një per’ sonaIitet nga Kosova Pre’ sident i Shqipërisë, de’ ‘putetti sociaIist tha se “të gjitha s’hanset qëndrojnë, nuk mund ta përjashtoj këtë gjë, akoma nuk kemi arrit në ko’ nkIuzione kon’ krete, thjesht janë emra që përmenden nga grupe të ndryshme por jo një vendim i grupit parI’ amentar të Par’ ttisë Soc’ iaIiste”.

(Visited 71 times, 1 visits today)