A e ka pranuar Albin Kurti Asociacionin – Lajmi po vjen direkt prej

‘Kurti e ka pran,uar Asociacionin, i modifikuar nga Catherine Ashton, e i cili ka ndrysh,uar vetëm simbolikisht’ – Catherine Ashton ishte ajo që e kishte fill,uar procesin e dialogut Kosovë-Serbi para 10 vitesh, në kohën kur drej,tonte politikën e jashtme dhe të sigu,risë për BE’në. Kjo përvojë po i kryen punë. Ajo tani po punon në cilë,sinë e këshilltares së përfaqës,uesit të BE’së për dia,logun Kosovë-Serbi, dhe po preten,dohet se është ideatore e Asociacionit, por duke mos u quaj,tur një etnik, atë që kohëve të fundit po e përm,end edhe kryeministri Albin Kurti.Kryeministri Albin Kurti, kohëve të fun,dit shumë shpesh dhe hapur është

deklar,uar kundër Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Ai ka thënë se në Kosovë nuk mund të ketë asoci,acion një etnik. Por, kjo po vler,ësohet se është vetëm një takt,ikë e Kurtit, dhe se ai e ka pranuar të njëjtin asociacion, i cili do të ndry,shojë vetëm në simbolika. Pra ai nuk do të quhet Asociacion i Komunave me Shumicë Serbe, pasi në ato komu,na jetojnë edhe komunitete të etnive tjera, por ku numri i tyre është pothuajse i papërfi,llshëm.Ky variant i asociacionit, thuhet të jetë përgat,itur nga Catherine Ashton, e cila ishte në krye të diplo,macisë së BE’së në kohën kur kishin fill,uar negociatat Kosovë – Serbi, para 10 viteve.

Këtë e prete,ndon Dardan Molliqaj, kryetar i Partisë Social Demokrate në Kosovës. Ai në një interv,istë për Euronews Albania, ka thënë se Kurti e ka pranuar Asoci,acionin, e përgatitur nga Catherine Ashton, e cila tash punon si kësh,illtare e ndërmjetësuesit të BE’së për negoci,atat Kosovë-Serbi, sllovakut Miroslav Lajçak, shkruan Gazeta Online Reporteri.net.“Ne beso,jmë se Kurti tash e ka pra,nuar Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, por ai po luan me terma fja,lësh, për shkak se një kompani e cila udhëhiqet nga Katherine Ashton, ish’zyrtare e lartë e BE’së, që tani punon si këshilltare e Miroslav Lajçak, ka dorëzuar një dokument 16 faqesh sa i përket

Asociacionit, dhe ka tentuar të shpjegojë se si duhet të implementohet i njëjti asociacion i vitit 2015, përveçse duhet të përd,orur emërtime dhe terma të tjerë. Pra duhet të mos përdoren terma për komp,etenca ek zekuti,ve, por Asociacioni t’i ketë dhe t’i usht,rojë ato. Gjithashtu duhet të mos përdoret termi Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe, por një term tjetër, pasi nuk do të jetë asociacion një etnik, sepse në këto komuna ka edhe komunitete tjera, përveçse janë paki,cë dhe e papërfillshme”, ka thënë Molliqaj.Ndërsa deklaratat e ambas,adorit amerikan në Kosovë, Philip Kosnet, se Kosova duhet ta form,ojë Asociacionin, Molliqaj nuk e sheh si pre sion ndaj Kurtit, por vetëm si një strate,gji komunikimi në publik, për të ia ndihmuar kryem,inistrit kosovar që ta pranojë këtë marrë,veshje.

“Ky presion ndërko,mbëtar nuk është presion ndaj Kurtit, është presion ndaj sho,qërisë në Kosovë që është kundër për ta pranuar këtë. Prandaj kjo është dë,shira e Kurtit, pasi e ka pranuar këtë proces të duket se po e ndry,shon sado pak këtë dokument apo koncept të organi,zimit te rrito,rial. Në anën tjetër duket se ka njëfarë presioni ndërkombëtar, që ai në fund të thotë, se për të ruajtur marrë,dhëniet me SHBA’në dhe BE’në, ne u dashtë që ta pran,ojmë këtë. Nuk e di nëse janë marrë vesh për këtë, por se të dy pal,ëve u shkon për shtati. Ata janë marrë vesh për rrugën dhe rezultatin e dialogut, e jo detyrimisht janë marrë vesh se çka të tho,në njëri ose tjetri. Por çka thonë njëri ose tjetri t’i kontr,ibuojë dakordimit të tyre që e kanë pranuar procesin e dialogut, dhe rrjedh,imisht e kanë pranuar ndërmjetësuesin dhe korn,izën e tij, është krejtës,isht e qartë për ne”, ka thënë Molliqaj.

(Visited 104 times, 1 visits today)