A Je Normal Haki Abazi?! – Po Mundohet Ta Hedh Fajin Tek Qeveria E Kaluar “Nuk I Kane Kryer Detyrat E Shtepise Me Sukses”

Abazi akuzon qeverinë e kaluar për vak,c sinat: “Nuk e kanë kryer punën me sukses”.Haki Abazi i Vetëvendosjes ia hodhi faj,in ekzeku,tivit të kaluar për mos arr,itjen e bler,jes së va,ks,c inave, duke thënë se ata nuk e kane kr,yer punën me sukses dhe se nuk munden ta,ni për pak ditë sa janë në Qeveri të bëjnë më shumë.“Vak,c sina bie në listën e gjër,ave në të cilat Kosova lëngon për 20 vjet. Ne në shumë raste s’kemi pasur as ba,rna esen,ciale dhe madje edhe tabelat e regjistrimit të vet,urave i kemi të letrës herë pas here sepse nuk e di pse s’kemi ar,ritur të jemi pjesë të prokur,imeve ndërkombëtare të cilat sigurojnë konsi,stencë në formën e furnizimit”.“Të mos flas për libe,ralizimin e vizave që e kemi kërkuar qe 20 dhe ky është proces normal. Pra liberal,izimin e vizave nuk janë duke e kërkuar edhe Ind,onezia e Kina e Pakistani Afganistani. Liberal,izimin e vizave jemi duke e kërkuar ne për vet,en tonë që 20 vjet dhe nuk e kemi”

“Këtë duhet ta vendo,sim në konteks,tin e azhuritetit të institucio,neve tona për të qenë përbrenda proc,eseve ku ne përfitojmë për inte,resin tonë”.“Kosova si duket është kons,ideruar një v,rimë e ze,zë që s’meriton as liberali,zim, as vak,c sina, as trajtim të bara,bartë në marrëdhëniet ekono,mike në rajon dhe përtej sepse ne e kemi degra,duar pozitën tonë dhe mundës,inë në fuqinë negociuese edhe ble,rëse në tregjet normale të mat,erialeve”.“Va ,ks, bcina nuk bën përjashtim. Nuk e kanë kryer punën me sukses – jo se duam t’i anatemo,jmë tash për atë punë, por ky është rez,ultati. Se për 20-30 ditë është e pamun,dur që të hysh edhe më një Kosovë me 1.8 milionë të bësh garë me shte,tet të cilat secila prej tyre është e inte,resuar”, deklarua Abazi në Klan Kosova.