Çdo vendim madheshtor ne Kosove e ka vulen e PDK-se dhe çlirimtarit Hashim Thaçi

Gjoshi: Çdo vendim i madh në Kosovë e ka vul,ën e PDK-së dhe Thaçit.Sekretari i Partisë Demokratike të Kosovës, Betim Gjoshi ka thë,në se çdo vendim i madh në Kosovë e ka vul,ën e PDK-së dhe Hashim Thaçit.Këto fja,lë të tij vijnë pas sigur,imit të 3 medaljeve të arta olimpike të Kosovës.Ai tha se mbështe,tja buxhetore nuk duhet të ndalojë por të forcoh,et çdo herë.Postimi i plotë:

Çdo vend,im i madh në Kosovë e ka vulën e PDK-së dhe Hashim Thaçit.Ky është një vendim që ka fir,mën e Hashim Thaçit dhe janë themelet e mbësht,etjes serioze institucionale për sport,istët tanë.Pjesë e këtij vend,imi historik është edhe kryetari i sotëm i PDK-së, Memli Krasniqi, i cili në atë kohë ish,te Ministër i Sportit.

Vetëm sot kur Kosova ka 3 medal,je të arta olimpike e shohim rëndë,sinë e domosdoshme të shtetit për të mbështe,tur dhe inkurajuar sportistët. Kjo mbështetje nuk duhet të ndalo,jë, por të forcohet çdo herë me mundësitë buxh,etore që krijohen.

(Visited 34 times, 1 visits today)