Kjo që thotë Baton Haxhiu për Albin Kurtin nuk është normale – Dëgjojeni vetë se cfarë thotë

Analisti Baton Haxhiu ka folur mbrëmë lidhur me qën,drimin e kryeminis,trit të Kosovës, Albin Kurti, sa i pë,rket dialogu,t me Serbinë.Sipas Haxhiut, Albin Kurti me zvarri,tjen që po i bën dialo,gut, tregon se ai nuk e do Kosovën.Baton Haxhiu: Albin Kurti nuk e do Kosovën-Analisti Baton Haxhiu ka folur mbrëm,ë lidhur me qënd,rimin e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, sa i përket dialog,ut me Serbinë.“Njeriut që histor,ia do ta fillojë me të, që thotë skam dok,umentacion çfarë është bërë me dia,logun, që thotë se nuk dimë çfarë është Marr,ëveshja e Wash,ingtonit, që ven,dos kushte për dialogun duke ditur që nuk është nje,riu që mund të vendosë kushte. Njeriu që i ka sharë të gjit,hë që kanë marrë pjesë në dia,log dhe tani i fton ta ndihm,ojnë në dialog.

Kam përshty,pjen që ky njeri nuk e do Kosovën, kjo është fatk,eqësia jonë. Ai i bën më shumë d,ëm popul,lit”, ka thënë Haxhiu.