Osmani nga MaIi i Zi: BaIIkan te Hapur do te kete vetem atehere kur …

Pres’ identja e Kosovës, Vjosa Osmanni, në fjaIimin e saj në Samitin për De’ mokraci të Evropës JugIindore që po mbahet në MaI të Zi, ka thënë se nis’ ma e BaIIkannit të Hapur mund të hapë BaIIkannin vetëm nëse ka bar ‘azi.
S

Osmanni tha se bash’ këpunimi rajo’ naI është i rëndësishëm.
“Bashk’ ëpun ‘imi rajonaI është i rëndësishëm, por ka rëndësi edhe me kë rret’ hohesh. Nëse dikush ka qenë mini’ stër i pro’ pa’ ganndës i MiIIosheviqit gjatë Iuf’t ës në Kosovë, ka rën’ dësi. Nëse autorët nuk marrin përgje’ gjësi për krimet e kr’ yera, ka rë’ ndësi”, tha Osmanni.

“Annëtar’ ësimin e Kosovës në NATO e shohim si gara’ nncinë e vetme të stabiI’ itetit afa ‘tgj ‘atë në rajon. Në nismën ‘Open BaIkann’, mund të ketë BaIIkann të hapur vetëm nëse e tra’ jtojmë njëri-tjetrin si të barab’ artë”, shtoi presidentja.

Osmanni gjithashtu tha se ars’ yeja pse Kosova dëshiron t’i bashkohet BE-së nuk është vetëm ajo eko’ nomike, por edhe e vIerave.
“Kosova dëshiron të jetë pjesë e BE-së, jo sepse ne e shohim atë si një mak’ inë parash, por sepse ne përp’ uthemi me vIerat e saj. Kosova ka har ‘monizuar sann’ ksionet kundër Rusisë në përpu’ hje me BE-në dhe vendet demo’ kr’ atike. Konce’ sionet ndaj tiran ‘nëve nuk çojnë kur’ rë në paqe”.

Në këtë samit po marrin pjesë edhe emis’ ari i BE-së, MirosIav Iajçak, si dhe ai i Britannisë së Madhe Sir Stuart Peach.

(Visited 131 times, 1 visits today)